مطالب توسط مدیر پرتال ثمین

کارگاه مهارتی روشهای کشاورزی حفاظتی در مرکز جهاد کشاورزی ورسن استان گلستان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان گرگان کارگاه مهارتی روشهای کشاورزی حفاظتی (بی خاک ورزی و کم خاک ورزی با حفظ بقایای گیاهی و رعایت اصل تناوب زراعی) با هدف افزایش ماده آلی خاک، کاهش فشردگی خاک و بهبود توسعه ریشه ،صرفه جویی در مصرف آب،سوخت، کاهش فرسایش آبی و بادی و سازگاری پایدار […]

پروژه کانون آموزشی پژوهشی و ترویجی سامانه کشت روی بسترهای بلند دائم در استان گلستان

در پاییز سال 1395 در مزرعه دو هکتاری نمایشی ترویجی دو تن از کشاورزان پیشرو ساکن روستای چهارده شهرستان کردکوی واقع در غرب استان گلستان به نام برادران کشیری بعد از آماده سازی زمین زراعی ایشان بر روی هر بستر 4 ردیف گندم کشت گردید عرض هر بستر 50 سانتیمتر و فاصله محور تا محور […]

کارگاه آموزشی ترویجی سامانه کشت روی بسترهای بلند دائم (ریزبد) در شهرستان علی آباد استان گلستان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان علی آباد واقع در شرق استان گلستان در روز سه شنبه 7 بهمن 1399 کارگاه آموزشی کشت روی بسترهای بلند برگزار گردید. این کارگاه مزرعه ای برای ترویج کشت بستر بلند دائمی(ریزبد) با حضور مهندس سلطانعلیان مدیر جهادکشاورزی شهرستان، دکتر سوخته سرایی رییس تولیدات گیاهی، مهندس زنگانه […]

چاپ سوم کتاب «خاک‌های سالم با کشاورزی حفاظتی»

چاپ سوم کتاب «خاک‌های سالم با کشاورزی حفاظتی» تألیف دکترمحمد اسماعیل اسدی پژوهشگر با سابقه عرصه آب‌وخاک و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان منتشر شد. چاپ سوم این کتاب در زمینه ایجاد و حفظ و نگهداشت خاک‌های سالم در کشاورزی که تأمین‌کننده بیش از ۹۵ درصد غذای […]