جهت دانلود کلیک کنید

مزرعه در شهرستان بندرگز استان گلستان و در سطح ۱.۵ هکتار و رقم احسان در ۹ آذرماه ۱۳۹۹ با دستگاه جوی و‌ پشته کار جرجکان برای سال دوم کشت شد و در حال حاضر در مرحله تکمیل پنجه و ابتدای ساقه دهی است.

.                        

سبز گندم در بقایای کلزا در مجتمع کشت و صنعت دهلران استان ایلام تاریخ ۴ اسفند ۹۹