جهت دانلود کلیک کنید

اثر سوزاندن کاه و کلش گندم برآب‌گریزی و برخی ویژگی‌های خاک در مزارع شهرستان دزف

جهت دانلود اینجا کلیک کنید

کشاورزی حفاظتی و تاثیر آن بر هیدرولیک روشهای آبیاری سطحی (1392)

جهت دانلود کلیک کنید

Antioxidant enzymes responses of some dryland wheat varieties to rotation and crop residues levels under CA conditions (2022)

مقاله جایگاه از دیدگاه کودکان1400

CA weed challenge (8 th Iranian weed science congress 1398

خلاصه مقاله کنگره گیاهپزشکی

ارزیابی شاخضهای کارآیی انرزی در نظامهای زراعی حفاظتی مبتنی بر گندم

اثر روشهای مختلف خاک ورزی و بقایای گیاهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و بازده اقتصادی گندم

Study on soil characteristics, yield and yield components of barley under different tillage method and crop residues

JWRA_Volume 33.1_Issue 1_Pages 81-93