مقاله جایگاه از دیدگاه کودکان1400

CA weed challenge (8 th Iranian weed science congress 1398

خلاصه مقاله کنگره گیاهپزشکی

ارزیابی شاخضهای کارآیی انرزی در نظامهای زراعی حفاظتی مبتنی بر گندم

اثر روشهای مختلف خاک ورزی و بقایای گیاهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و بازده اقتصادی گندم

Study on soil characteristics, yield and yield components of barley under different tillage method and crop residues

JWRA_Volume 33.1_Issue 1_Pages 81-93

IDJ_Volume 15_Issue 2_Pages 245-257

Effect of residue retention and different weed control-abbaspour

Effect of residue retention and different weed control-abbaspour