نوشته‌ها

جهت دانلود کلیک کنید

13+-+IJAgriSci+-+JUNE-2023

جهت دانلود کلیک کنید

fsufs-08-1321472

جهت دانلود کلیک کنید

1-s2.0-S0929139323003268-main

جهت دانلود کلیک کنید

ARMOSA_Model_Parametrization_for_Winter_Durum_Wheat Copy

جهت دانلود کلیک کنید

1-s2.0-S037837742300032X-main

جهت دانلود کلیک کنید

journal.pone.0285586

جهت دانلود کلیک کنید

اثر سوزاندن کاه و کلش گندم برآب‌گریزی و برخی ویژگی‌های خاک در مزارع شهرستان دزف

جهت دانلود کلیک کنید

Row spacing in no-till Agronomy Journal – 2020 – May

جهت دانلود کلیک کنید

s41598-023-38953-6

جهت دانلود کلیک کنید

UJAR3-10428644