.                        

سبز گندم در بقایای کلزا در مجتمع کشت و صنعت دهلران استان ایلام تاریخ ۴ اسفند ۹۹