جهت دانلود کلیک کنید

Proceedings of the SAM Conference (2024)